17 thg 11, 2016

Tài liệu Chứng khoán phái sinh

Tài liệu chứng khoán phái sinh
Một số câu hỏi về Chứng khoán Phái sinh (15/03/2016)

Su khac biet giua chung khoan co so va hop dong tuong lai.pdf (07/09/2015)

Mô hình CK Phái sinh tại VN.pdf  (20/05/2015)

Hướng dẫn về Hợp đồng tương lai.pdf (30/03/2015)

Tìm hiểu về chứng khoán phái sinh _ phan I.pdf (30/03/2015)


Xem thêm:
Thuật ngữ Chứng khoán phái sinh

Thuật ngữ Chứng khoán phái sinh

Thị trường chứng khoán phái sinh

THUẬT NGỮ

Đóng vị thế
Mở một vị thế mới đối ứng với một vị thế đang nắm giữ có cùng tài sản cơ sở và cùng kỳ hạn.
Giá hợp đồng
Mức giá được khớp giữa các lệnh của nhà đầu tư thông qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán và là mức giá giao dịch của hợp đồng.
Giá thanh toán cuối cùng
Mức giá của tài sản cơ sở do Sở giao dịch chứng khoán phối hợp với Trung tâm bù trừ xác định vào ngày giao dịch cuối cùng của chứng khoán phái sinh dựa trên tài sản cơ sở đó, dùng để tính toán giá trị lãi/lỗ phát sinh trong ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng.
Giá thanh toán cuối ngày
Mức giá hợp đồng phái sinh do Sở giao dịch chứng khoán xác định để tính toán giá trị lãi/lỗ phát sinh cuối ngày của từng hợp đồng.
Giao dịch hạn chế chênh lệch giá
Là việc đồng thời mua và bán các công cụ có cùng tài sản cơ sở (bao gồm cả chính tài sản cơ sở) nhằm tìm kiếm lợi nhuận phi rủi ro từ chênh lệch giá.
Giao dịch phòng ngừa rủi ro
Giao dịch nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến động giá tới danh mục đầu tư hiện hữu.

Ví dụ: Nhà đầu tư bán hợp đồng tương lai để phòng ngừa biến động giá giảm đối với tài sản cơ sở đang nắm giữ.
Giới hạn lệnh
Số lượng chứng khoán phái sinh tối đa có thể đặt trên một lệnh giao dịch.
Giới hạn lệnh tích lũy
Giới hạn số lượng chứng khoán phái sinh tối đa trên các lệnh giao dịch đang chờ thực hiện có thể đặt từ một tài khoản giao dịch.
Giới hạn vị thế
Số lượng vị thế tối đa mà nhà đầu tư được nắm giữ một chứng khoán phái sinh tại một thời điểm.
Gọi ký quỹ
Việc yêu cầu nhà đầu tư nộp bổ sung tiền khi tài khoản ký quỹ xuống mức thấp hơn ký quỹ duy trì để đưa tài khoản ký quỹ về mức ký quỹ ban đầu.
Hạch toán theo giá hàng ngày
Là quy trình diễn ra hàng ngày sau khi kết thúc giao dịch, theo đó Sở giao dịch sẽ xác định một mức giá thanh toán cuối ngày cho mỗi một hợp đồng. Tài khoản giao dịch của các nhà đầu tư sẽ được điều chỉnh lại; các khoản lỗ, lãi theo danh mục đầu tư, các vị thế đang nắm giữ.
Hệ số nhân hợp đồng
Hệ số quy đổi giá trị của hợp đồng tương lai chỉ số thành tiền.
Đối với hợp đồng tương lai trên chỉ số, do đơn vị là điểm chỉ số nên cần phải có một hệ số để quy đổi giá trị chỉ số này thành tiền.
Ví dụ: S&P500 có điểm chỉ số tương lai là 1900 điểm, hệ số nhân hợp đồng là $250; như vậy giá trị của mỗi hợp đồng sẽ là 1900 x 250 = $475000
Hệ số nhân hợp đồng sẽ do Sở quy định, và sẽ được nêu rõ trong mẫu hợp đồng.
Hợp đồng kỳ hạn
 Hợp đồng kỳ hạn là chứng khoán phái sinh, đáp ứng các điều kiện theo thỏa thuận giữa hai bên của hợp đồng, trong đó hai bên cam kết mua, bán một lượng tài sản cơ sở theo mức giá đã được xác định trước và tại một thời điểm xác định trong tương lai.
Hợp đồng quyền chọn
 Hợp đồng quyền chọn là chứng khoán phái sinh đáp ứng tiêu chuẩn niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán hoặc đáp ứng các điều kiện theo thỏa thuận giữa hai bên của hợp đồng, trong đó một bên có quyền yêu cầu thực hiện và bên kia có nghĩa vụ phải thực hiện (i) mua hoặc bán tài sản cơ sở, hoặc (ii) thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng.
Hợp đồng tương lai
Chứng khoán phái sinh đáp ứng tiêu chuẩn niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán, trong đó một bên cam kết mua hoặc bán một lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá (hoặc giá trị) đã được xác định trước và tại một thời điểm xác định trong tương lai.
Khớp lệnh định kỳ
Là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán phái sinh tại một thời điểm xác định.
Khớp lệnh liên tục
Là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán phái sinh ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.
Ký quỹ
Khoản tiền đặt cọc để tham gia giao dịch, đóng vai trò đảm bảo khả năng thanh toán hợp đồng của nhà đầu tư. Khoản ký quỹ này sẽ thay đổi tương ứng với lãi/lỗ phát sinh từ hợp đồng mà nhà đầu tư tham gia.
Ký quỹ ban đầu
Số tiền mà nhà đầu tư phải đặt cọc với công ty môi giới đối với mỗi hợp đồng trước khi giao dịch.
Ký quỹ bổ sung
Là việc nộp một khoản tiền bổ sung để số dư tài sản ký quỹ không thấp hơn mức ký quỹ duy trì.
Ký quỹ duy trì
Số tiền ký quỹ tối thiểu trong tài khoản đối với mỗi vị thế mở mà nhà đầu tư đang nắm giữ.
Ký quỹ duy trì thường thấp hơn mức ký quỹ ban đầu. Khi tiền trong tài khoản nhà đầu tư xuống dưới mức ký quỹ duy trì, nhà đầu tư phải nộp bổ sung ký quỹ sao cho tài khoản ký quỹ về mức ký quỹ ban đầu.
Mở vị thế
Tham gia vào một bên của hợp đồng phái sinh.
Ngân hàng thanh toán
Là ngân hàng lưu ký được chỉ định thực hiện các hoạt động thanh toán chứng khoán phái sinh.
Ngày giao dịch cuối cùng
Ngày cuối cùng mà một hợp đồng được giao dịch trong tháng đáo hạn của hợp đồng đó.
Hết ngày giao dịch cuối cùng, tất cả các vị thế đang nắm giữ đối với hợp đồng đáo hạn sẽ được thanh toán, hợp đồng này sẽ được hủy niêm yết và một hợp đồng mới cùng tài sản cơ sở có kỳ hạn xa nhất theo quy định sẽ được niêm yết mới.
Ngày thanh toán cuối cùng
Là ngày giao dịch liền kề sau ngày giao dịch cuối cùng.
Trong ngày thanh toán cuối cùng, tất cả các vị thế mở của loai chứng khoán phái sinh đã kết thúc giao dịch phải được thanh lý bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán.
Phương thức ký quỹ gôp
Là phương thức ký quỹ căn cứ trên tổng các vị thế mở, bao gồm cả vị thế mua và vị thế bán.
Ví dụ: 1 nhà đầu tư nắm giữ 5 vị thế mua và 7 vị thế bán đối với cùng một loại hợp đồng (cùng tài sản cơ sở và tháng đáo hạn), theo phương thức ký quỹ gộp người này sẽ ký quỹ dựa trên 12 vị thế.
Phương thức ký quỹ thuần
Là phương thức ký quỹ căn cứ trên chênh lệch giữa số vị thế mua và vị thế bán đang nắm giữ.
Ví dụ: 1 nhà đầu tư nắm giữ 5 vị thế mua và 7 vị thế bán đối với cùng một loại hợp đồng (cùng tài sản cơ sở và tháng đáo hạn), theo phương thức ký quỹ thuần người này sẽ ký quỹ dựa trên 2 vị thế bán.
Tài sản cơ sở
Tài sản là đối tượng được thỏa thuận trong hợp đồng phái sinh
Tài sản cơ sở rất đa dạng, có thể là chỉ số, hàng hóa, kim loại, công cụ tài chính, v.v
Tài sản ký quỹ
Các tài sản được chấp nhận sử dụng làm ký quỹ để giao dịch hợp đồng phái sinh.
Tháng đáo hạn
Tháng mà hợp đồng chứng khoán phái sinh được đáo hạn và hủy niêm yết.
Thanh lý vị thế/ tất toán vị thế
Thực hiện thanh toán theo đúng hợp đồng khi đáo hạn.
Thành viên bù trừ
Các tổ chức được trung tâm bù trừ chấp thuận làm thành viên để thực hiện nghiệp vụ bù trừ.
Thành viên bù trừ chung
Thành viên bù trừ có ký kết hợp đồng ủy thác bù trừ cho thành viên giao dịch không bù trừ.
Thành viên bù trừ trực tiếp
Thành viên bù trừ chỉ thực hiện bù trừ cho giao dịch tự doanh và môi giới.
Thành viên giao dịch
Các tổ chức được Sở giao dịch chấp thuận làm thành viên để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh.
Thành viên giao dịch đặc biệt
Các ngân hàng thương mại được chấp thuận làm thành viên giao dịch để giao dịch tự doanh HĐTL TPCP.
Thành viên giao dịch không bù trừ
Thành viên giao dịch của Sở mà không phải là thành viên bù trừ của Trung tâm bù trừ.
Thành viên tạo lập thị trường
Thành viên giao dịch của Sở cung cấp các dịch vụ tạo lập thị trường đối với một số loại hợp đồng chứng khoán phái sinh.
Thị trường cơ sở
Là thị trường giao dịch của các loại tài sản cơ sở.
Trung tâm bù trừ
Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán cho các giao dịch chứng khoán phái sinh.
Trong khi hoạt động giao dịch được sở tổ chức, thì hoạt động ký quỹ và bù trử sẽ do trung tâm bù trừ đảm nhận trách nhiệm. Trung tâm bù trừ sẽ quản lý rủi ro cho thị trường thông qua các hoạt động này, qua đó đảm bảo quyền lợi cho tất cả các thành phần thị trường.
Tỷ lệ ký quỹ
Là tỉ lệ giá trị giữa tài khoản ký quỹ hiện có so với tổng giá trị các hợp đồng phái sinh đang còn hiệu lực.
Vị thế
Là trạng thái giao dịch và khối lượng chứng khoán phái sinh mà nhà đầu tư đã mua, đã bán tại thời điểm đó. Trong hợp đồng tương lai, vị thế bao gồm vị thế mua và vị thế bán.
Vị thế mua
Nhà đầu tư mua một chứng khoán phái sinh được gọi là mở vị thế mua
Vị thế bán
Nhà đầu tư bán một chứng khoán phái sinh được gọi là mở vị thế bán


Xem thêm:
Tài liệu Chứng khoán phái sinh

11 thg 11, 2016

TRỞ LẠI HỒ SƠ TPP


TRỞ LẠI HỒ SƠ TPP
Tại VN sau khi Donald Trump của Đảng Cộng hòa lên làm Tổng thống Mỹ, thì nhiều chuyên gia kinh tế VN lo ngại cái TPP kia sẽ được vứt vào sọt rác, và sẽ gây ảnh hưởng không ít khó khăn cho quốc gia này khi đặt quá nhiều kỳ vọng vào TPP.
Thực tế mà nói Đảng Cộng hòa mới là đảng phái ưa ký các hiệp định thương mại nhất chứ không phải là Đảng Dân chủ.
Đó là bởi vì ngay cả ngay cái Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), hiện là khu vực mậu dịch tự do lớn nhất thế giới đang lưu hành nó bao gồm 3 nước giữa Mỹ, Canada và Mexico có sản lượng GDP lên đến 20.642 tỷ $ (tức là chiếm 33,31% của tổng sản lượng GDP thế giới).
Cái NAFTA này do Tổng thống Ronald Reagan của Đảng Cộng hòa bày ra chứ không phải Đảng Dân chủ. Kể cả việc vào năm 1984 - Đảng Cộng hòa thuyết phục Quốc hội thông qua Luật Thương mại và thuế quan. Điều này nó cho phép Tổng thống có trong tay con bài "fast-track", một cách cụ thể là nó cho phép Tổng thống Mỹ có quyền đàm phán các hiệp định thương mại tự do nhanh hơn, và làm giảm sự can thiệp Quốc hội thò bàn tay vào cản trở.
Trở lại hồ sơ NAFTA này thì phải đến 3- đời Tổng thống Mỹ mới ký thành luật. Vì trước ấy Tổng thống Reagan hết nhiệm kỳ, và Tổng thống George HW Bush (Bush bố, cũng là Đảng Cộng hòa) tiếp tục đàm phán cái di sản NAFTA do Ronald Reagan để lại. Cuối cùng NAFTA cũng được ký bởi Tổng thống George HW Bush, và nó được phê chuẩn bởi cơ quan lập pháp của ba nước Mỹ, Canada và Mexico trong năm 1993. Hạ viện Mỹ chấp thuận bằng 234 phiếu (chấp thuận) / 200 phiếu (phản đối), vào ngày 17/11/1993. Trong khi Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn nó bằng 60 (phiếu thuận) / 38 (phiếu phản đối) vào ngày 20/11/1993.
Sau cùng cái NAFTA này thì vào ngày 08/12/1993, nó đã được ký thành luật bởi chính quyền Tổng thống Bill Clinton (Đảng Dân chủ). Và được thi hành hiệu lực ngay lập tức vào ngày 1/1/1994. Thực tế việc ký kết này chỉ là biểu tượng, vì nó đã được ký bởi Tổng thống Bush (bố) của Đảng Cộng hòa, vì Đảng Cộng hòa thất cử lên Đảng Dân chủ lên nắm quyền thì họ cũng buộc ký cho có lệ mang tính chính danh của chính quyền mới khi đó là của Bill Clinton tiếp quản.
Về hồ sơ việc thỏa thuận tự do thương mại giữa Mỹ và 11 đối tác thương mại khác giáp với Thái Bình Dương -- TPP, này thì trước hết thực tế Tổng thống mới của Mỹ là Donald Trump của Đảng Cộng hòa, vì đã lỡ miệng mị dân để lừa bịp lấy phiếu cử tri lên đã quyết liệt phản đối cái TPP này, bây giờ chẳng lẽ bảo Trump ký trước thì bẽ mặt quá, nên việc các nước kia muốn cứu thể diện cho Tổng thống Donald Trump thì họ phải tự giác ký trước. Nhật thì mới đây Hạ viện nước này đã phê chuẩn TPP rồi, các nước Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, và Việt Nam nếu tiếp tục phê chuẩn thì Trump dễ ăn nói và thuyết phục thần dân đã bỏ phiếu cho ông ta, và Trump dễ dàng thay đổi ý định, và việc Mỹ tham gia TPP sẽ dễ hơn, thậm chí là còn nhanh hơn.
Tôi thì mỉa mai cái Quốc hội VN, không hiểu nền kinh tế VN đứng thứ mấy trên bản đồ thế giới mà muốn mọi thứ, nhưng vẫn còn dè chừng chờ đợi thay vì xuống bút ký đại cái TPP kia cho xong, cần gì phải lo sợ mất thể diện, làm như vậy để mấy nước kia theo đó mà xuống bút phê chuẩn thì không có lý do gì Mỹ lại đứng ngoài cam kết thì còn gì thể diện của siêu cường quốc Mỹ nữa.
Tuy nhiên đối với TPP, Mỹ có được điều khoản "Cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư nhà nước", hay "Investor-State dispute settlement mechanism". Xem thêm ở đây: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2015/march/investor-state-dispute-settlement-isds
Điều đó nôm na là nó cho phép các công ty nước ngoài, nhất là công ty Mỹ có nhiều quyền hành khởi kiện các chính phủ so với các công ty trong nước đó. Ôi thôi tôi e rằng các công ty quốc doanh nhà nước VN sẽ thế nào cũng đội sổ bị kiện cáo nếu giả sử cái TPP này được hồi sinh trở lại.
Phương Thơ - Morgan Stanley (NYSE: MS)


9 thg 11, 2016

ĐẢO DANH MỤC ĐẦU TƯ KHI DONALD TRUMP LÀM TỔNG THỐNG MỸ

Đầu tiên, về kinh tế, như tôi hay nói nhiều lần, nếu Donald Trump của Đảng Cộng hòa lên làm Tổng thống Mỹ, có lẽ ông Trump sẽ ưu tiên bãi bỏ thu hồi cái di sản Obamacare, của Tổng thống Barack Obama, thường được biết đến cái tên gọi Patient Protection and Affordable Care Act of 2010, và cải cách lại Quỹ tín thác An Sinh Xã Hội và Medicare.
Xét lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), hiện là khu vực mậu dịch tự do lớn nhất thế giới nó bao gồm 3 nước giữa Mỹ, Canada và Mexico có sản lượng GDP lên đến 20.642 tỷ $ (tức là chiếm 33,31% của tổng sản lượng GDP thế giới), nó là Hiệp định Thương mại Tự do lớn nhất thế giới đang lưu hành hiện nay. Donald Trump sẽ xem xét lại việc thỏa thuận tự do thương mại giữa Mỹ và 11 đối tác thương mại khác giáp với Thái Bình Dương -- TPP (thậm chí có thể hủy bỏ TPP).
Đó là bởi vì ông Trump nhiều lần thừa nhận là ông ta chưa đọc một trang tài liệu nào của cái TPP bao giờ cả. Ông Trump chỉ nói là đọc phụ lục tài liệu về TPP thôi, và Trump nhiều lần mỉa mai cho rằng, với 5.600 trang tài liệu TPP cao cả thước này là quá dài, rất phức tạp và sẽ chẳng ai sẽ đọc nó, hoặc ít ai có kiên nhẫn để đọc hết nó bao giờ cả, có vẻ như ông Trump sẽ làm thật là chấm dứt đàm phán TPP này luôn.
Trong đàm phán Thương mại và Đầu tư Quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa Mỹ với Liên minh châu Âu - EU, quy tụ 27 thành viên (cộng thêm đàm phán riêng lẻ với Vương quốc Anh) gồm: Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Ý, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, và Thụy Điển có thể cái TTIP to lớn nhất thế giới đến 35.879,60 tỷ USD, tức chiếm đến 57,88% sản lượng GDP toàn cầu này sẽ chính thức đổ vỡ và sẽ không đàm phán nữa. Thực tế tỷ phú Donald Trump ưa đàm phán thương mại song phương hơn là đàm phán đa phương nên không có nghĩa là Donald Trump bảo thủ trong kinh doanh, nếu quốc gia nào đàm phát thương mại song phương sẽ có lợi rất lớn với Mỹ.
Ôi thôi đối với VN thật không may, chính quyền của Donald Trump sẽ áp thuế nặng vào các mặt hàng của VN, vì Trump nhiều lần nhắc đến quốc gia này, có lẽ ông Trump sẽ không dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam vào năm 2017 này. Kinh nghiệm cho thấy Donald Trump không ưa thích các chính quyền theo chủ nghĩa xã hội, vì nhiều lý do. Có lẽ khi ông ta lên làm Tổng thống Mỹ và sẽ triệu hồi Đại sứ Ted Osius của Hoa Kỳ tại Việt Nam, và thay thế một đại sứ khác. Thay thế Bộ Trưởng Ngoại Giao Mỹ, John Kerry một nhân vật rất thân thiện và giúp đỡ VN khá nhiều.
Điều đáng ngại là con số xuất khẩu chính của VN vào thị trường Mỹ nhiều năm đạt mức trên 20,7% của tổng kim ngạch xuất khẩu mà VN bán hàng sang Mỹ thu được thặng dư thương mại lớn nhất sẽ rất khó khăn khi Donald Trump lên tiếp quản cái ghế Tổng thống của Barack Obama để lại.
Danh mục đầu tư sẽ được hưởng lợi khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ:
Caterpillar (Dow Jones: CAT), American Express (Dow Jones: AXP), Geo Group Inc (NYSE: GEO), Cemex (NYSE: CX), ExxonMobil (Dow Jones: XOM), Elbit Systems Ltd (TLV: ESLT), Boeing (Dow Jones: BA), Capital One Financial Corp (NYSE: COF), Lockheed Martin Corp (NYSE: LMT), Northrop Grumman (NYSE: NOC), Microsoft (NASDAQ: MSFT), Oracle (NYSE: ORCL), United States Steel Corp (NYSE: X), Steel Dynamics (NASDAQ: STLD), Nucor Corp (NYSE:NUE), Tetra Tech (NASDAQ: TTEK), Randgold Resources (NASDAQ: GOLD), Bitcoin Investment Trust (OTCMKTS: GBTC), Bank of America (NYSE: BAC), HCA Holdings Inc (NYSE: HCA), Smith & Wesson Holding Corp (NASDAQ: SWHC), McDonald's (NYSE: MCD), Best Buy Co Inc (NYSE: BBY), Facebook Inc (NASDAQ: FB),...
Về phân tích cổ phiếu chứng khoán, có lẽ có ba đại gia sản xuất thép của Mỹ là Nucor Corp, United States Steel Corp, Steel Dynamics sẽ được bảo hộ quyết liệt, tôi e rằng thép VN nên tìm thị trường khác mà tiêu thụ, thật bất hạnh khi VN đòi dồn dập xây nhiều nhà máy thép "tỷ đô" thì hết còn bán sang thị trường Mỹ nữa.
Trong danh sách này có lẽ đặc biệt, Donald Trump vẫn ưu tiên cổ phiếu liên quan đến các đại dự án xây dựng, cụ thể là Caterpillar, nếu các dự án xây dựng vĩ cuồng khổng lồ mà Trump hứa hẹn có lẽ sẽ cần tới nhiều máy xây dựng lớn, và Trump sở hữu chứng khoán trong nhà sản xuất thiết bị công nghiệp nặng của Caterpillar là rất lớn chiếm số tiền nhiều nhất trong tổng số 42 mã cổ phiếu mà Trump đầu tư. Hiện nay Caterpillar, niêm yết giá chứng khoán trên sàn Dow Jones, là một đại gia sản xuất và bán thiết bị xây dựng và khai thác mỏ, động cơ diesel và khí đốt tự nhiên, tua bin khí công nghiệp, và đầu máy diesel-điện của Mỹ trên toàn thế giới.
(*) Giá Cổ phiếu của Caterpillar (Dow Jones: CAT), từng lập đỉnh cao vào tuần thứ 3 của tháng 2/2012 là 117 $, hay tuần đầu tiên của tháng 7/2014 là 110 $, giá đóng cửa hôm qua ở mức 84,68 $. Cổ phiếu Caterpillar có mức tăng từ đầu năm 2016 cho đến nay là 24,60% (Caterpillar có tăng mạnh nhất trong 30 cổ phiếu tiêu biểu niêm yết trên sàn Dow Jones). Trong một tháng qua Donald Trump bị đánh giá thấp hơn Hillary Clinton thì cổ phiếu Caterpillar sụt mất tới 4%. Về hồ sơ đầy đủ văn bản tiếng Anh lớn của Caterpillar, như thường lệ chúng tôi cung cấp cho quý vị bài học tiếng Anh chuyên môn cao về tài chính và chứng khoán, bạn đọc xem thêm ở đây:
Phương Thơ - Morgan Stanley (NYSE: MS).


Tin cùng chủ đề:

1 thg 11, 2016

Mua – Bán cổ phiếu Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam – HVN

Thủ tục bán cổ phiếu Hàng Không Việt Nam (mã chứng khoán HVN) rất nhanh chóng, thuận tiện, nhận tiền ngay. Nếu bạn là cán bộ công nhân viên của Hàng Không Việt Nam mà bạn đang muốn bán cổ phiếu này, Trọng Vinh sẽ mua lại cho bạn.

+ Giá cả: thỏa thuận.
+ Địa điểm giao dịch: giao dịch Toàn Quốc, thực hiện thủ tục tại các Công ty Chứng khoán. 
+ Thủ tục cần: bạn chỉ cần mang CMND bản gốc và Sổ cổ đông (chính chủ) đến làm thủ tục tại Công ty Trọng Vinh chỉ định là xong.
+ Phương thức thanh toán tiền bán: Thanh toán ngay khi hoàn thành ký hồ sơ chuyển nhượng. Nhận tiền mặt, hoặc ưu tiên chuyển khoản ngân hàng 5 phút là vào tài khoản.

Mua – Bán cổ phiếu Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam – HVN
Thủ tục bán cổ phiếu Hàng Không Việt Nam – HVN

Thời gian 12/2016-1/2017, cổ phiếu của Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam với mã chứng khoán HVN sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.
Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Hàng Không Việt Nam (Sổ cổ đông HVN)

Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Hàng Không Việt Nam (Sổ cổ đông HVN)
Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Hàng Không Việt Nam (Sổ cổ đông HVN)
Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Hàng Không Việt Nam (Sổ cổ đông HVN)


Đối với những nhà đầu tư đang có sổ cổ đông của Hàng Không Việt Nam hoặc cán bộ công nhân viên muốn bán cổ phiếu này vui lòng liên hệ với Trọng Vinh theo thông tin dưới đây để được tư vấn chi tiết:

Dương Trọng Vinh (Mr.)
Chuyên viên tư vấn chứng khoán

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
1C Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam
Di động & Zalo & Viber: 0975 271 089
Skype: vinhduong89

Mua – Bán cổ phiếu Công Trình VIETTEL – CTR


Thủ tục bán cổ phiếu Công Trình VIETTEL (mã chứng khoán CTR) rất nhanh chóng, thuận tiện, nhận tiền ngay. Nếu bạn là cán bộ công nhân viên của Công Trình VIETTEL mà bạn đang muốn bán cổ phiếu này, Trọng Vinh sẽ mua lại cho bạn.

+ Giá cả: thỏa thuận.
+ Địa điểm giao dịch: giao dịch Toàn Quốc, thực hiện thủ tục tại các Công ty Chứng khoán. 
+ Thủ tục cần: bạn chỉ cần mang CMND bản gốc và Sổ cổ đông (chính chủ) đến làm thủ tục tại Công ty Trọng Vinh chỉ định là xong.
+ Phương thức thanh toán tiền bán: Thanh toán ngay khi hoàn thành ký hồ sơ chuyển nhượng. Nhận tiền mặt, hoặc ưu tiên chuyển khoản ngân hàng 5 phút là vào tài khoản.

Thời gian tới, cổ phiếu của CTCP CôngTrình VIETTEL với mã chứng khoán CTR sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.
Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công Trình VIETTEL (Sổ cổ đông CTR)
Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công Trình VIETTEL (Sổ cổ đông CTR)
Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công Trình VIETTEL (Sổ cổ đông CTR)

Đối với những nhà đầu tư đang có sổ cổ đông của Công Trình VIETTEL hoặc cán bộ công nhân viên muốn bán cổ phiếu này vui lòng liên hệ với Trọng Vinh theo thông tin dưới đây để được tư vấn chi tiết:

Dương Trọng Vinh (Mr.)
Chuyên viên tư vấn chứng khoán

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
1C Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam
Di động & Zalo & Viber: 0975 271 089
Skype: vinhduong89