Header Ads

VRG - Đấu giá CP của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Dear Anh/Chị,
Xin gửi tới Anh/Chị thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Đấu giá Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

1.     Thông tin doanh nghiệp
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
 • Địa chỉ:  Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 39325235 - 39325234                Fax: (028) 39327341                                         
 • Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cao su; Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh; Trồng rừng và chăm sóc rừng; Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện, ….
 • Vốn điều lệ: 40.000.000.000.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 475.123.761 cổ phần (11,88% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 475.123.761 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 13.000 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 01 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
2.     Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá
Các chỉ tiêu
Năm 2015
Năm 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
- Hệ số thanh toán ngắn hạn
1.42
1.48
- Hệ số thanh toán nhanh
1.12
1.22
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
- Hệ số nợ/Tổng Tài sản
0.36
0.36
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu
0.57
0.55
- VCSH/ Tổng Tài sản
0.67
0.67
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
- Tỷ suất lợi nhuận gộp
20.67%
21.90%
- LN thuần từ HĐSXKD/ DTT
8.96%
13.87%
- Tỷ suất LNTT/ VCSH
5.68%
7.22%
- Hệ số LNST/Vốn CSH (ROE)
4.73%
6.32%
- Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA)
2.97%
4.11%
4. Chỉ số Forward 2018
- Doanh thu Kế hoạch (Tỷ đồng)
29,457.00
- LNST kế hoạch (Tỷ đồng)
6,080.00
- Cổ tức
6.00%
(Chỉ số tài chính theo BCTC hợp nhất theo Công bố thông tin)
3.     Thông tin về thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá.

Thời gian
Ngày
Địa điểm
Đăng ký và nộp tiền
08h00 – 16h00
08/01/2018 25/01/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Nộp Phiếu tham dự đấu giá
Trước 15h00 ngày 31/01/2018
Đấu giá
09h00
02/02/2018
Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
Nộp tiền mua cổ phần
08h00 – 16h00
03/02/2018 12/02/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Hoàn trả tiền cọc
08h00 – 16h30
05/02/2018 – 09/02/2018

- Nhấn vào đây để xem chi tiết về thông tin đấu giá. (Mẫu đơn đăng ký đấu giá, Bản cáo bạch, BCTC…)
- Nhấn vào đây để xem danh mục các cuộc đấu giá tại SSI đang làm đại lý.

Trân trọng,

Duong Trong Vinh (Mr.)
Associate
SSI – Hanoi

SSI - Securities Services
1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

M: (+84) 975 271 089 | T: (+84 - 4) 3 936 6321 ext. 206 | E: vinhdt@ssi.com.vn | Wwww.ssi.com.vn

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.