Header Ads

BSR - Đấu giá CP của Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn

Dear Anh/Chị,

SSI xin gửi tới Anh/Chị thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn.
BSR - Đấu giá cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

1.     Thông tin doanh nghiệp
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn
 • Địa chỉ:  Số 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
 • Điện thoại: (0255) 3825825                     Fax: (0255) 3825826                                         
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh, chế biến, kinh doanh xuất nhập khẩu, phân phối dầu mỏ, các sản phẩm từ dầu mỏ; nguyên vật liệu phục vụ công nghiệp lọc – hóa dầu; …
 • Vốn điều lệ: 31.004.996.160.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 241.556.969 cổ phần (7,79% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 241.556.969  Cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 14.600 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 01 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
2.     Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá
Các chỉ tiêu
2015
2016
Tại 30/09/2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
- Hệ số thanh toán ngắn hạn
2.36
2.05
2.58
- Hệ số thanh toán nhanh
1.84
1.59
1.81
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
- Hệ số nợ/Tổng Tài sản
0.46
0.47
0.4
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu
0.86
0.89
0.66
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
- Vòng quay hàng tồn kho
32.21
35.66
46.64
- DTT/Tổng tài sản
1.37
1.23
0.90
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
- Hệ số LNST/DTT
6.49%
6.10%
10.05%
- Hệ số LNST/Vốn CSH (ROE)
21.07%
14.06%
16.09%
- Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA)
8.92%
7.49%
9.08%
- Lợi nhuận biên gộp
10.54%
8.71%
11.52%
- Lợi nhuận biên thuần
7.21%
6.47%
10.56%
5. Chỉ số Forward 2018
- Doanh thu Kế hoạch (Tỷ đồng)
78,170
- LNST kế hoạch (Tỷ đồng)

3,474
- Cổ tức

7%
(Chỉ số tài chính theo BCTC riêng đã kiểm toán các năm 2013 – 2016 và BCTC Quý III/2017 của BSR được công bố trên Bản Công bố thông tin)
3.     Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

Thời gian
Ngày
Địa điểm
Đăng ký và nộp tiền
08h00 – 16h00
19/12/2017 – 09/01/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Nộp Phiếu tham dự đấu giá
Trước 15h00 ngày 15/01/2018
Đấu giá
09h00
17/01/2018
Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
Nộp tiền mua cổ phần
08h00 – 16h00
18/01/2018 – 27/01/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Hoàn trả tiền cọc
08h00 – 16h30
18/01/2018 – 24/01/2018

- Nhấn vào đây để xem chi tiết các PGD/CN tại SSI nhận hồ sơ đấu giá. 
Nhà đầu tư Cá nhân/Tổ chức liên hệ đầu mối Đấu giá tại SSI - Anh Dương Trọng Vinh - 0975271089 - vinhdt@ssi.com.vn để được tư vấn thủ tục, hồ sơ đấu giá & giá đấu dự báo. Kết nối vốn và Cơ hội đầu tư.
- Nhấn vào đây để xem chi tiết về thông tin đấu giá. (Mẫu đơn đăng ký đấu giá, Bản cáo bạch, BCTC…)
- Nhấn vào đây để xem danh mục các cuộc đấu giá tại SSI đang làm đại lý.

Trân trọng,

Dương Trọng Vinh - SSI

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.