Header Ads

IMF định nghĩa về giá trị của một đồng tiền


IMF định nghĩa về giá trị của một đồng tiền ngắn gọn sau:

"Một đồng tiền mà giữ giá trị của nó hoàn toàn phù hợp với định nghĩa của nó ổn định giá cả - với tỷ lệ lạm phát hàng năm dưới hai phần trăm..." (A currency which keeps its value fully in line with its definition of price stability - with annual inflation rate of less than two per cent...).
Về lãi suất tác động đến nền kinh tế, các nhà phân tích kinh tế của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley đinh nghĩa, và nó được trích dẫn trên nhiều phương tiện truyền thông báo chí và giáo trình giảng dạy tại một số trường đại học, dù định nghĩa cực kỳ đơn giản, vậy mà cũng gây khốn đốn cho nhiều ngân hàng trung ương, và các nhà hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô của từng nước, xin trích trong nguyên văn:
"Lãi suất kiểm soát dòng tiền trong nền kinh tế. Lãi suất cao kiềm chế lạm phát, mà còn làm chậm nền kinh tế. Lãi suất thấp kích thích nền kinh tế, nhưng có thể dẫn đến lạm phát. Nếu lãi suất đang tăng và các chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đang giảm, điều này có nghĩa là nền kinh tế không quá nóng, đó là tốt. Nhưng, nếu lãi suất đang tăng và GDP đang giảm, nền kinh tế đang chậm lại quá nhiều, mà có thể dẫn đến suy thoái kinh tế. Nếu lãi suất đang giảm và GDP ngày càng tăng, nền kinh tế đang tăng tốc, và đó là tốt. Nhưng, nếu lãi suất đang giảm và chỉ số CPI đang tăng, nền kinh tế đang đi dần về lạm phát."

Theo tiếng Anh: "Interest rates control the flow of money in the economy. High interest rates curb inflation, but also slow down the economy. Low interest rates stimulate the economy, but could lead to inflation. If interest rates are increasing and the Consumer Price Index (CPI) is decreasing, this means the economy is not overheating, which is good. But, if rates are increasing and GDP is decreasing, the economy is slowing too much, which could lead to recession. If rates are decreasing and GDP is increasing, the economy is speeding up, and that is good. But, if rates are decreasing and the CPI is increasing, the economy is headed towards inflation.".

(*) Tất cả đều nghe rất đơn giản, nhưng khi thi hành và áp dụng nó thì không dễ chút nào cả.

Phương Thơ, Morgan Stanley (NYSE: MS)

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.